Cách kiểm tra quy hoạch đất Đà Lạt mới nhất 2022

Theo khoản 1 Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện không chỉ riêng Đà Lạt sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

Một là, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Hai là, việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ba là, việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Căn cứ vào quy định nêu trên, để biết lô đất dự định mua có thuộc quy hoạch hay không thì bạn có thể kiểm tra theo các cách sau đây:

1. Xem quy hoạch đất Đà Lạt trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

2. Xem trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

3.  Hỏi ý kiến công chức địa chính cấp xã hoặc người dân tại khu vực có thửa đất để có thêm thông tin.

4. Xem trực tiếp trên sổ đỏ

Với những mảnh đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), thông tin quy hoạch thường được ghi trực tiếp tại phần ghi chú trong sổ đỏ, nêu rõ đất thuộc diện quy hoạch gì.

 

Đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì vẫn được quyền mua bán, tặng cho, thừa kế, thế chấp… Trường hợp đất đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sở hữu, sử dụng đất trong khu vực phải tiến hành chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch đưa ra, được thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

You cannot copy content of this page